Tájékoztató

a Paksi Közlekedési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett helyi menetrend szerinti autóbuszjáratokon érvényes utazási feltételekről (KIVONAT)

1. Bevezető rendelkezések

1.1
A személyszállítási szerződés hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, akik utazási szándékkal, az utazási feltételek megtartásával veszik igénybe a Szolgáltató által végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást.

1.2
A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatást személyszállítási szerződés alapján teljesíti. Az utas és a Szolgáltató között a személyszállítási szerződés a viteldíj megfizetésével, azaz a vonaljegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló – beleértve az utazási jogosultságot vagy a viteldíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is – okmány (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével és a járműre utazási céllal történő felszállással jön létre.

1.3
A szerződéskötési szándék kifejezése, az utazás előtti jegy vagy bérletvásárlás és a járműre történő felszállás az utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

1.4
A személyszállítási szerződés az utas és a Szolgáltató között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre. Ezen jogviszony külön szerződés megkötése nélkül, ráutaló magatartással jön létre. E szerződés keretében az utas jogot szerez arra, hogy utazhasson, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a jegy- vagy bérletárat kiegyenlíti.

1.5
A szerződés hatálya az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás esetében a jogszabály és a Közszolgáltatási Szerződés biztosította lehetőségek szerint Paks közigazgatási határán belül történő közszolgáltatási tevékenység ellátására terjed ki a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi járművön.

2. Általános rendelkezések

2.1 A különböző havi és éves bérletek a naptári hónap, illetve az év első napjától az érvényességi időszakot követő hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött, kivéve az arckép nélküli bérleteket. A teljes árú bérletszelvények általános bérletigazolvánnyal vagy más arcképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), a kedvezményt tartalmazó tanuló bérletszelvények kizárólag arcképes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérletszelvények a nyugdíjas igazolvánnyal és a kapcsolódó személyigazolvánnyal, vagy a Volánbusz Zrt. által kiadott nyugdíjas (ideiglenes vagy végleges) bérletigazolvánnyal együtt használhatóak. 2.2 Az előre váltott, a járművön váltott, valamint a mobil applikációban vásárolt vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán két végállomás között egy utazásra, átszállás nélkül. A vonaljegyet – a járművön megváltott jegy kivételével – az utazás megkezdésekor a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell a járműre történő felszállás alkalmával. 2.3 A mobil napijegy az első érvényesítés napján 24:00 óráig érvényes, a megváltáskor megadott igazolvánnyal együtt használva. 2.4 A heti mobiljegy az első érvényesítés hetének utolsó napján (vasárnap) 24:00 óráig érvényes. A jegy névre szóló, az utazás megkezdése előtt a tulajdonosnak a megváltáskor megadott igazolványt magánál kell tartania. 2.5 A bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány), vagy a személyazonosítására alkalmas arcképes igazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas tollal köteles olvashatóan ráírni.

3. Az utazás során az utasok által betartandó szabályok

3.1 Az Utazás korlátai

Az utazás megtagadása. Szolgáltató a személyszállítási szerződés teljesítését és a járműre történő felszállást megtagadja, ha észleli, hogy a Szolgáltató által nyújtott személyszállítási közszolgáltatást igénybe venni kívánó utas

 • oly mértékben ittas vagy bódult állapotban van, amely a jármű biztonságos igénybevételét veszélyeztetheti;
 • ruházata közerkölcsbe ütköző módon hiányos, undort kelt vagy ruházata olyan mértékben szennyezett, hogy más ruházatában, a Járműben kárt okozhat, valamint ruházatával, poggyászával, magatartásával, illetve a magával vitt élő állat által vagy más módon a Járművet, utastársai ruházatát vagy az Utasok poggyászát beszennyezheti;
 • olyan élelmiszertermék (étel, vagy ital) birtokában kívánja igénybe venni a szolgáltatást, amivel a Járművet, mások ruházatát vagy poggyászát beszennyezheti, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a csomagolatlan, vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerterméket (bármilyen étel- vagy italterméket);
 • poggyászának tulajdonsága nem felel meg a Szolgáltató Üzletszabályzatban foglaltaknak;
 • Élő állatot a Szolgáltató Üzletszabályzatában írtakkal meg nem egyező módon kíván szállítani;
 • kerékpárt a Szolgáltató Üzletszabályzatában írtakkal meg nem egyező módon kíván szállítani;
 • elsőajtós felszállítási rend esetén a jegyét, bérletszelvényét, bérletigazolványát, illetve a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító okmányát, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító okmányát, bérletigazolványát a felhívás ellenére nem mutatja fel a Szolgáltató járművezetőjének;
 • elsőajtós felszállási rend esetén a Szolgáltató járművezetőjénél vonaljegyet nem vásárol, és/vagy a már meglévő vonaljegyét a Szolgáltató járművezetőjének felhívása ellenére sem érvényesíti a járművezető mellett található jegyérvényesítő készülékkel.

A fenti felsorolás utolsó két pontja esetén az utast nem mentesíti a pótdíj megfizetése alól, ha az utazását annak ellenére megkezdi, hogy az utas az utazáshoz a Szolgáltató járművezetőjének nem mutatott fel utazási igazolványt, vagy olyan utazási igazolványt mutatott fel, vagy adott át, amely az utazási jogosultságot bármilyen okból nem igazolja, vagy az igénybe vett utazási kedvezmény alapjául szolgáló körülmény fennállását nem tanúsítja, vagy a vonaljegy érvényesítése a járművezető felhívása ellenére elmaradt.

Szolgáltató a személyszállítási szerződés teljesítését megtagadja és az utast a megkezdett utazásból kizárja

 • ha az utas a személyazonosító adatai átadását megtagadja, a hatósági intézkedésig a Szolgáltató ellenőrzésre jogosult dolgozói jogosultak az utast az utazásból kizárni;
 • ha az utas a járművek ajtóinak nyitását, vagy záródását bármilyen módon megakadályozza;
 • a Szolgáltató Üzletszabályzata alapján tiltott magatartásként felsorolt esetekben pótdíj megfizetésének terhe mellett;
 • amennyiben az utas a viteldíj meg nem fizetése miatt köteles pótdíj megfizetésére és az utas a helyszíni pótdíjat és egy elővételi vonaljegy árának megfelelő viteldíjat a helyszínen nem fizeti meg, vagy nem vásárol a járművön a járművezetőtől egy darab vonaljegyet és azt szabályszerűen nem érvényesíti.

A magatehetetlen vagy a személyszállítás közszolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli gyermek a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem jogosult.

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekre legalább egy kísérőnek kell jutnia A kísérővel utazó utasok Járműben való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

A 14. életévét be nem töltött, kisérő nélkül utazó kiskorú kizárólag a személyszállítás megkezdése – a Járműnek a felszállóhelyről történő elindulása – előtt zárható ki az utazásból. Egyéb esetekben szabálytalan utazás esetén sem kerül az utazásból kizárásra.

Magatehetetlen személy utazása esetén a 14. életévet be nem töltött kísérő nélküli utazó kiskorú utazására vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

Az előbbiekben említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát a Jármű személyzete nem vizsgálja.

Az útközben orvosi ellátásra szoruló személyt a Szolgáltató legalább a legközelebbi megfelelő állomásig vagy megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet köteles tovább szállítani. Lakott területen belül a Szolgáltató járművezetője közvetlenül vagy a diszpécser-szolgálaton keresztül mentőt hív az útközben orvosi ellátásra szoruló személyhez és a járművezető vagy a helyszínen szolgálatot teljesítő forgalmi zavarelhárító a mentőt a helyszínen megvárja. A továbbutazás a legközelebbi állomásra csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem biztosítható.

Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermek kocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyermekkocsit akkor is rögzíteni kell elmozdulás ellen, ha a gyermek nem abban utazik.

Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal a Járművekkel szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.

3.2 Az utasnak tiltott magatartások

Az utasnak tilos:

 • a Szolgáltató ellenőrzést végző személyzetének felhívása ellenére utazási igazolványának felmutatását, kérésre történő átadását megtagadni;
 • oly mértékben ittas vagy bódult állapotban utazni, amely a jármű biztonságos igénybevételét veszélyeztetheti;
 • közerkölcsbe ütköző módon hiányos, undort keltő ruházatban utazni vagy olyan mértékben szennyezett ruházatban utazni, amely alkalmas arra, hogy más utasok ruházatában, és/vagy a járműben kárt okozzon;
 • olyan élelmiszertermék (étel, vagy ital) birtokában utazni, amivel a járművet, mások ruházatát vagy poggyászát beszennyezheti, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a csomagolatlan, vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszertermék (bármilyen étel- vagy italtermék) szállítását;
 • élelmiszerrel (bármilyen étellel vagy itallal) járművet, mások ruházatát vagy poggyászát beszennyezni;
 • a járműveken bármilyen ételt, és/vagy szeszes italt fogyasztani;
 • a Szolgáltató Üzletszabályzatának a poggyász, az élő állat és a kerékpár szállítására vonatkozó szabályait megszegni;
 • magatartásával, vagy állapotával, vagy az általa szállított poggyász, élő állat, kerékpár tulajdonságára tekintettel a közúti közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét, tisztaságát veszélyeztetni;
 • az utastársai egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedőként utazni;
 • a járművezetővel menet közben beszélgetni vagy a járművezetőt bármilyen módon zavarni a munkavégzése ellátása közben;
 • a vészcsengőt indokolatlanul működtetni;
 • a vészféket indokolatlanul használni;
 • a jegykezelő készüléket megrongálni, működését bármilyen módon befolyásolni;
 • audio-vizuális eszközöket (ide értve különösen, de nem kizárólagosan: rádió, magnó, walkman, discman, mp3-mp4 lejátszó), valamint mobiltelefont mások által hallhatóan a többi utast zavarva üzemeltetni;
 • lábra felszerelt görkorcsolyával a járműre felszállni;
 • a jármű belsejében hirdetményt, reklámot, vagy bármilyen információt, és/vagy tájékoztatást tartalmazó információ-hordozó eszközt kiragasztani vagy elhelyezni;
 • a járművön kéregetni;
 • a járművön dohányozni, ide értve az elektromos cigaretta használatát is;
 • botrányosan, illemsértőn, jogszabályba vagy a Szolgáltató Üzletszabályzatába és annak részét képező Utazási feltételekbe ütköző módon viselkedni;
 • a közösségi közlekedést, illetve az utasokat bármilyen egyéb módon zavarni;
 • a Szolgáltató tulajdonában, járműveiben, eszközeiben kárt tenni, bármilyen módon azokat megrongálni, összefirkálni;
 • a járművön bármilyen árut vagy szolgáltatást árusítani, vagy engedély nélkül hirdetményt, reklámot, vagy bármilyen információt és/vagy tájékoztatást tartalmazó információ-hordozó eszközt kiragasztani vagy elhelyezni;
 • bármilyen egyéb módon a szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni;
 • továbbá bármilyen olyan cselekményt tanúsítani, amely a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével ellentétes.

Az előbbiekben leírt tilalmakat a viteldíjfizetés nélkül igénybe vehető viszonylatokon közlekedő járatokon is alkalmazni kell.

A fenti felsorolásban szereplő tiltott tevékenységeket folytató utas az utazásból kizárásra kerül és pótdíj-fizetésre kötelezhető, továbbá szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén minden esetben feljelentésre kerül az illetékes hatóságnál.

Az utasnak az előzőekben írtakon felül is mindenkor tiltott az alábbi magatartások tanúsítása:

 • az indulási csengő megszólalása után a Szolgáltató járművére felszállni vagy a járműről leszállni;
 • dohányozni az autóbusz- és villamos megállóhelyeken és végállomásokon és azok 5 méteres távolságán belül;
 • az utasforgalmi területeken elektromos cigarettát használni;
 • a Szolgáltató járművét, továbbá a megállóhelyeken és végállomásokon elhelyezett utcabútorokat, utastájékoztató eszközöket megrongálni, összefirkálni;
 • a megállóhelyeken, végállomásokon bármilyen árut vagy szolgáltatást árusítani, vagy engedély nélkül hirdetményt, reklámot, vagy bármilyen információt és/vagy tájékoztatást tartalmazó információ-hordozó eszközt kiragasztani vagy elhelyezni.

4. Díjszabásra vonatkozó rendelkezések

4.1
A Szolgáltató közösségi közlekedési szolgáltatására vonatkozó viteldíjakat jelen melléklet „A" függeléke tartalmazza.

4.2
A szolgáltatásért fizetendő bruttó árak felfelé kerekítve „0” forintra végződően kerülnek megállapításra.

4.3.
Az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja bruttó 600,- Ft.

4.4
Az elővételben megváltott bérletszelvények kizárólag érvényességük kezdete előtt válthatók vissza bruttó 600- Ft kezelési díj ellenében a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában. A mobil alkalmazáson keresztül megvásárolt jegyek, bérletek, kizárólag az alkalmazáson belül válthatók vissza az ott meghatározott szabályok szerint.

4.5.
Poggyász, élő állat és kerékpár szállítása:

Minden utas tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel-és leszállást, valamint átjárást nem akadályozó legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm vagy 1 db 20 x 20 x 200 cm méretet meg nem haladó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót vagy 1 pár sílécet vagy 1 köteg becsomagolt facsemetét vagy a jelzett mérethatárt meg nem haladó 1 db gyermekkocsit továbbá 1 db kerekesszéket (beleértve az elektromos mopedet is) szállíthat díjtalanul. A fentiektől eltérően nem szállítható az a kézipoggyász, amely a fenti feltételeknek ugyan megfelel, de tömege a 30 kg-ot meghaladja. Jégkorcsolya csak csomagolt állapotban, táskában szállítható.

Hátizsákkal közlekedő utasoknak – a többi utasra való tekintettel – a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.

A járműveken nem szállítható olyan tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), de ide sorolandók mindazon anyagok, amelyek az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit megrongálhatják, beszennyezhetik.

A kézipoggyásszal utazó utasok a kézipoggyászt a többi utasra tekintettel nem helyezhetik el a járművek ülésein.

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

Élő állat a kézipoggyász méretét meg nem haladó, állatok szállítására alkalmas zárt szállítóeszközben szállítható, amely biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, illetve az utasok ruházata, poggyásza, vagy a jármű nem szennyeződik be, valamint megakadályozza azt, hogy az utasok testi épsége sérüljön.

Ettől eltérően, a kutya zárt szállítóeszköz nélküli szájkosárral és pórázon vezetve díjfizetés ellenében szállítható, amennyiben az utas nem kézipoggyásznak megfelelő szállítóeszközben szállítja a kutyát.

Utasonként egy kutyánál több nem szállítható egyszerre. Az utasnak a Szolgáltató alkalmazottja kérésére a kutya oltási bizonyítványát fel kell mutatnia.

A kutya szállításához vonaljegy megvásárlása és a Szolgáltató Üzletszabályzata szerinti érvényesítése szükséges, kivéve a rendőrségi kutyát és a segítő kutyát, melyek szállítása díjtalan. Az élő állatot szállító utas köteles gondoskodni arról, hogy az állat az utasok nyugalmát ne zavarja. A jármű vezetője a szállítási szabályok megsértőit, illetve az utasok nyugalmát zavaró élőállat szállítóját kötelezheti a jármű azonnali elhagyására.

Kerékpár szállítását a Szolgáltató kizárólag a Solaris Urbino 12 típusú autóbuszain teszi lehetővé az Üzletszabályzatában rögzített feltételekkel.

4.6
Üzletpolitikai kedvezmény alkalmazására a Szolgáltató ügyvezetője adhat esetenként engedélyt.

4.7
Szélesebb körű tarifa kedvezményt a tulajdonos Ellátásért Felelős jóváhagyásával adhat a Szolgáltató ügyvezetője.

5. A közösségi közlekedés viteldíjának és utazási feltételek betartásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

5.1
A Szolgáltató jogosult a viteldíj megfizetését, és az utazási feltételek betartását járművezetői és jegyellenőrei útján ellenőrizni. Ennek érdekében az utas vonal- és egyéb típusú jegyét, bérletét, utazási igazolványát, köteles a Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozóinak átadni.

5.2
A Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bérletigazolvány vagy bérletszelvény bevonására, ha

 • az arcképet kicserélték vagy megmásították;
 • az arcképről a tulajdonosa nem ismerhető fel;
 • a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és használatának jogosságát megállapítani nem lehet;
 • a bérletszelvényre írt szám a bérletigazolvány (diákigazolvány), vagy a személyazonosításra szolgáló igazolvány számával nem egyezik meg;
 • az ideiglenes nyugdíjas bérletigazolvány az ellenőrzés időpontjában már nem érvényes;
 • ha a bérletigazolvánnyal, bérletszelvénnyel nem a tulajdonosa utazik;
 • jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés történik;
 • amennyiben a végleges, illetve ideiglenes arcképes nyugdíjas bérletigazolvány cseréje új típusú bérletigazolványra nem történt meg.

A Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a Paks kártya bevonására, ha feltételezhető, hogy a kártyán a feltüntetett érvényességi időt bármilyen módon megváltoztatták.

A Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a MÁK igazolvány bevonására, ha annak jogosulatlan használata vagy egyéb visszaélés történik.

A Szolgáltató ellenőrzésre feljogosított dolgozói jogosultak a bármely jegytípus bevonására is a következő esetekben:

 • kezeletlen vonaljegy;
 • többször kezelt vonaljegy;
 • máshol kezelt vonaljegy;
 • utólag kezelt vonaljegy;
 • érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) jegytípus;
 • az utas hibájából nem megfelelő állagú, állapotú jegytípus;

A jegyellenőrök munkáját segítik az önkormányzati rendészet közterület-felügyelői is (Paks közigazgatási határán belül), mint hatósági jogkörrel rendelkező személyek, akik igazoltathatják is a pótdíj megfizetésére kötelezett utasokat, amennyiben nem működnek együtt a jegyellenőrrel a pótdíjazási eljárásban.

Kiemelt jegyellenőrzések során a jegyellenőrzést végrehajtó jegyellenőrzésre feljogosított dolgozók jogosultak a járműre felszálló, a járművön tartózkodó, valamint a közösségi közlekedést nyilvánvalóan igénybe vevő utasok ellenőrzésére, a leszállók esetében közvetlenül a jármű elhagyása után, akár közterületen is.

A Szolgáltató és a Rendőrség között létrejött együttműködési megállapodás alapján a kiemelt jegyellenőri akcióban rendőrök is részt vesznek. Az eljáró ellenőröknek lehetőségük van a jelenlévő rendőrtől segítséget kérni igazoltatás, adategyeztetés céljából. Bűncselekmény gyanúja, vagy hamis adatközlés esetén a jegyellenőr a további intézkedést átadja a rendőrnek, ez minden esetben feljelentést von maga után.

Pótdíjak

5.000,- Ft, azaz ötezer forint helyszíni pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki:

 • vonaljegy nélkül, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal (érvénytelen jeggyel, érvénytelen bérletigazolvánnyal vagy bérletszelvénnyel, érvénytelen egyéb utazási igazolvánnyal) utazik, illetve valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
 • érvénytelen vagy hatályát vesztett Paks kártyával utazik;
 • kutyát az e1őírt viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • kerékpárt az előírt viteldíj megfizetése nélkül szállít;
 • olyan utazási igazolvánnyal (pl. jeggyel, bérletigazolvánnyal, bérletszelvénnyel) utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított vagy fizikai, illetve kémiai úton manipulált;

5.000,- Ft, azaz ötezer forint helyszíni pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki a Szolgáltató Üzletszabályzatában tilalmazottként meghatározott magatartások valamelyikét elköveti.

Amennyiben a Szolgáltató jegyellenőre észleli az Üzletszabályzat megszegését, tájékoztatja az utast a szabálytalan utazása vagy magatartása tényéről és az ebből eredő pótdíjfizetési kötelezettségének fennállásáról.

Ha az utas jelen fejezet első bekezdése alapján köteles pótdíjat fizetni a Szolgáltató jegyellenőre felajánlja az utasnak a pótdíj helyszínen történő megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen megfizeti és ezzel egyidejűleg érvényesíti, az utazását tovább folytathatja. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján más módon és időpontban, de már emelt pótdíj összegben megfizetni, azonban utazását kizárólag akkor van lehetősége tovább folytatni a járművön, ha a járművön a járművezetőtől egy darab vonaljegyet vásárol és azt szabályszerűen érvényesíti. Amennyiben erre nem kerül sor, az utas az utazásból kizárásra kerül.

Ha az utas jelen fejezet második bekezdése alapján köteles pótdíjat fizetni a Szolgáltató jegyellenőre felajánlja az utasnak a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségét. Amennyiben az utas nem kíván, vagy nem tud élni a pótdíj helyszíni megfizetésének lehetőségével, abban az esetben lehetősége van azt a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései alapján más módon és időpontban, de már emelt pótdíj összegben megfizetni. Amennyiben az utas jelen fejezet második bekezdése alapján köteles pótdíjat fizetni, az utazásból egyidejűleg kizárásra is kerül.

A pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése nem érinti az utas azon jogát, hogy panaszt nyújtson be az intézkedés megalapozottsága tárgyában. A pótdíj helyszínen történő ki nem fizetése esetén a Szolgáltató jegyellenőre kiállítja a pótdíjfizetési kötelezvényt.

A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a pótdíj, ha az utast a Szolgáltató az utazásból kizárta.
Amennyiben a pótdíj összege a helyszínen nem kerül megfizetésre, az 5000,- Ft-ról 7.500,-Ft-ra emelkedik, mely utólagos pótdíj az ellenőrzés során átadott postai utalványon fizethető be, az esemény napját követő 8 naptári napon belül. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a 7.500,- Ft-ra emelkedett ősszeg megfizetése, a pótdíj 15,000,- Ft összegre emelkedik.

Abban az esetben 600,- Ft-ra mérséklődik a pótdíj, ha az utas az alapjául szolgáló esemény napjától számított két munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában:

 • az esemény napját megelőzően már rendelkezésére álló érvényes tárgyhavi bérletszelvényét, bérletigazolványát bemutatja;
 • számnélküli bérletszelvénnyel történő utazás esetén a Szolgáltató jegyellenőre által ráírt számmal rendelkező bérletszelvényt bemutatja (tehát amennyiben az utas olyan bérletigazolvánnyal, diákigazolvánnyal, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal utazott, amely bérletszelvényére a bérletigazolvány [diákigazolvány, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány] sorszáma nem volt tintával ráírva, a Szolgáltató jegyellenőre írja fel számot a szelvényre, rögzíti az utas adatait, ezt követően a bérletszelvény a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában történő bemutatását követően 600,- Ft-ra mérséklődik pótdíjösszege);
 • a matrica nélküli diákigazolványt érvényes matricával pótolva bemutatja;
 • az érvényes sorszámozott diákigazolvány helyett kiadott igazolást bemutatja.

A két munkanapos bemutatási határidő elmulasztása esetén az általános pótdíjtételek lépnek érvénybe. A fent felsorolt lehetőségekkel az esemény napjától számított egy éven belül két alkalommal élhet az utas.

20.000,- Ft összegű késedelmi és eljárási díjat köteles fizetni a 15.000,- Ft-os pótdíjon felül az, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.

A pótdíj kiszabásának és Méltányosság gyakorlásának rendje

A pótdíjfizetési kötelezettség alapján jogos pótdíjak megfizetésére az utasoknak az alábbi lehetőségei vannak:

 • a helyszínen a jegyellenőri intézkedés során a pótdíj megfizetése, 5.000,- Ft összegben (ebben az esetben adatfelvétel nem történik, azonban az átadásra kerülő helyszíni pótdíj nyugtára a pótdíj megfizetésére kötelezett személy által bemondott név rávezetésre kerül).
 • Bérletszelvény bemutatás vagy előzőekben felsorolt 600,- Ft-os pótdíjtételeknél említett esetekben a pótdíjfizetés alapjául szolgáló esemény időpontjától számított 2 munkanapon belül a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában.
 • A pótdíjfizetés alapjául szolgáló esemény időpontjától számított 8 naptári napon belül személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában a 7.500,- Ft pótdíj összegben.
 • A pótdíjfizetés alapjául szolgáló esemény időpontjától számított 30 napon belül személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában vagy az ellenőri intézkedés során a Szolgáltató jegyellenőrétől kapott készpénz-átutalási megbízás postai befizetésével 15.000,- Ft összegben.
 • A pótdíjfizetés alapjául szolgáló esemény időpontjától számított 30 napon túl, de 60 napon belül személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában 35.000,- Ft összegben (pótdíj, továbbá a késedelmi és eljárási díj összege).
 • A pótdíjfizetés alapjául szolgáló esemény időpontjától számított 60 napon túl a Szolgáltatóval szerződésben álló behajtó cég által az Utas részére postázott felszólító levél mellékletét képező készpénzutalási megbízás postai befizetésével a pótdíjat, továbbá a késedelmi és eljárási díjat (35.000,- Ft-ot). A követeléskezelésre szerződött partnereknek átadott ügyekkel kapcsolatban alapvetően nem a Szolgáltató gyakorol méltányosságot. Az ilyen események és az adósság kezelése a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló és megbízásából eljáró partner hatásköre.
 • Méltányossági kérelem benyújtását követően a Szolgáltató indokolással, befizetési határidővel és a fizetendő pótdíj összegével rendelkező válaszlevele alapján, az annak mellékletét képező készpénzutalási megbízás postai befizetésével. Ebben az esetben a pótdíj mértéke a pótdíjfizetés és az utas körülményeinek, valamint az utas által előadottakat és igazoltakat figyelembe véve, azokat mérlegelve és méltányolva egyedileg kerül megállapításra.

A méltányossági kérelem, és a panasz benyújtása nem jelent a kérelem, illetve a panasz benyújtásának időpontjában esedékes pótdíj összegének megfizetése alóli automatikus mentességet, nem jelent fizetési haladékot sem a tartozás megfizetésével kapcsolatosan. A fizetési határidő lejárta előtt benyújtott méltányossági kérelem, illetve Panasz esetén a kérelem végleges elbírálásáig vagy a Panasz végleges kivizsgálásáig a pótdíj összege nem növekszik.

6. Vegyes rendelkezések

Jelen szerződés által nem szabályozott utazási normákat és feltételeket a Szolgáltató Üzletszabályzata és annak részét képező Utazási Feltételek tartalmazzák részletesen.