Közzétételi főkategóriák

A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kötelezően közzéteendő adatok az alábbi három főkategóriába rendezve tekinthetőek meg.

Adat megnevezése Közzététel vagy elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A Paksi Közlekedési Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét alapvetően a Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendeletének VI/B. fejezete határozza meg.

2021. január 26-án kelt Közszolgáltatási Szerződés (archív)

A Közszolgáltatási Szerződés 2021. február 4-én kelt 1. sz. módosítása (archív)

2023. augusztus 31-én kelt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződés (archív)

2024. április 18-án kelt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közszolgáltatási Szerződés (jelenleg érvényes)

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú módosítása

A Társaság Adatvédelmi Szabályzata
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A Paksi Közlekedési Kft. 2024. május 1-től érvényes Üzletszabályzata

A Paksi Közlekedési Kft. 2023. szeptember 1-től érvényes Üzletszabályzata (archív)

A Paksi Közlekedési Kft. 2021. február 1-től érvényes Üzletszabályzata (archív)
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke A Paksi Közlekedési Kft. 2024. március 1-től visszavonásig érvényes menetrendje a fenti kattintható linken elérhető ingyenes kiadvány PDF formátumban, mely szabadon letölthető, nyomtatható és terjeszthető.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.paksbusz.hu
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat.
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok publikálásra kerülnek a Paksi Közlekedési Kft. által kezelt paksbusz.hu domain név alatt futó felületen, a Magunkról/Közérdekű adatok menüpont alatt található oldalain.

A Paksi Közlekedési Kft. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozataláról és a megismerésükre vonatkozó igények teljesítéséről szóló szabályzata


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani:
Paksi Közlekedési Kft.
Tavi Tamás ügyvezető
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
email: [email protected]
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 2009. évi CXXII. törvény (Takarékos tv.) 2. §-ának megfelelő adatok
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.